Brusel 9. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Úrad vlády SR)

Európska komisia (EK) dnes zverejnila 7. správu o súdržnosti, v ktorej mapuje situáciu v regiónoch EÚ, vyvodzuje ponaučenia zo spôsobu, akým sa financie na kohéziu vynakladali počas krízového obdobia a pripravuje pôdu pre kohéznu politiku po roku 2020.
Na snímke slovenský premiér Robert Fico (vľavo) a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker

Na základe analýzy súčasného stavu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ, správa EK o súdržnosti naznačila, že európske hospodárstvo sa zotavuje, ale aj naďalej pretrvávajú rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi či v rámci nich.
Verejné investície v EÚ sú stále pod úrovňou z obdobia pred krízou, regióny a členské štáty pritom potrebujú väčšiu podporu na riešenie výziev budúcnosti financií EÚ: digitálnej revolúcie, globalizácie, demografických zmien a sociálnej súdržnosti, hospodárskeho zbližovania a klimatických zmien.
Eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová skonštatovala, že zo správy o súdržnosti za rok 2017 vyplýva, že na udržanie súčasného hospodárskeho oživenia sú potrebné významné investície. Len tak bude možné docieliť zmenu k lepšiemu “pokiaľ ide o naše hospodárstva, našu pracovnú silu a európskych občanov”.
Správa prináša však podnety do diskusie o politike kohézie po roku 2020. Navrhuje sa v nej politika na úrovni celej EÚ, ktorá má slúžiť trom hlavným cieľom: využívaniu prínosov globalizácie, uplatňovaniu zásady “na nikoho, na žiaden región sa nesmie zabudnúť” a podpore štrukturálnych reforiem.
Komisia pripomenula, že politika súdržnosti dosahovala výsledky vo všetkých regiónoch EÚ a bola jedným z hlavných zdrojov investícií. Za posledných desať rokov, keď sa verejné zdroje na podporu rastu v mnohých členských štátoch dramaticky znížili, kohézna politika EÚ sa zaslúžila o vytvorenie 1,2 milióna pracovných miest.
V správe sa zdôrazňuje, že súčasná úroveň investícií nebude stačiť na dosiahnutie cieľov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a zníženia emisií skleníkových plynov stanovených do roku 2030. Všetky regióny EÚ budú na dekarbonizáciu potrebovať viac investícií.
Správa tiež upozornila, že v záujme obstáť v globalizovanej ekonomike, musia regióny modernizovať svoje hospodárstva, čo znamená ďalšie investície do inovácií, digitalizácie a dekarbonizácie.
Verejná konzultácia o budúcnosti kohéznej politiky bude otvorená začiatkom roka 2018. V máji 2018 predstaví eurokomisia návrh viacročného finančného rámca a následne predstaví návrhy politiky súdržnosti po roku 2020.