Účinnosť nadobudli aj novinky v reštrukturalizačnom konaní a s novým rokom prišla aj možnosť založiť si tzv.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP Photo

Bratislava 3. januára (TASR) – Od 1. januára 2017 nadobudli účinnosť viaceré legislatívne zmeny, ktoré sa dotknú podnikateľského sektora. Novela trestných kódexov rozšírila trestnú zodpovednosť právnických osôb o viaceré majetkové trestné činy. Účinnosť nadobudli aj novinky v reštrukturalizačnom konaní a s novým rokom prišla aj možnosť založiť si tzv. jednoeurovú akciovku. O zmenách informovalo ministerstvo spravodlivosti.

Nepriama novela Trestného zákona a Trestného poriadku rozšírila katalóg trestných činov právnických osôb. Po novom sem patrí aj sprenevera, podvod, úverový podvod, poisťovací podvod, kapitálový podvod, subvenčný podvod, podvodný úpadok, zavinený úpadok, prevádzkovanie nepoctivých hier a stávok, nepovolená prevádzka lotérií a iných podobných hier.

Tiež poškodzovanie veriteľa, zvýhodňovanie veriteľa, neoprávnené podnikanie, skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, zneužívanie informácií v obchodnom styku, manipulácia s trhom, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, marenie výkonu úradného rozhodnutia a všetky trestné činy extrémizmu.

Zmeny aj v reštrukturalizáciách

Od 1. januára je účinná nová úprava reštrukturalizačných konaní. Nezabezpečení veritelia budú musieť byť uspokojení v minimálnom rozsahu 50 percent pohľadávky. „V praxi to bude znamenať, že ak dlžník nebude schopný v rámci reštrukturalizácie ponúknuť veriteľom aspoň 50 percent ich pohľadávok, pôjde do konkurzu,“ vysvetlil hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla.

Zároveň bol zavedený náhodný výber správcov v reštrukturalizácii, čím sa pretrhnú možné väzby medzi dlžníkom a správcom. Zmeny majú podľa Bublu zabrániť špekulatívnym reštrukturalizáciám a posilniť postavenie malých nezabezpečených veriteľov s cieľom vyššieho uspokojenia ich pohľadávok.

Jednoduchá spoločnosť na akcie

Podnikatelia majú od začiatku roka možnosť založiť si jednoduchú spoločnosť na akcie (JSA), tzv. jednoeurovú akciovku. Ministerstvo očakáva, že by mohla byť ideálnou formou pre tzv. start-up projekty. Jedným z jej hlavných výhod pre malých a stredných podnikateľov je, že ju možno založiť s akýmkoľvek predmetom činnosti a so základným imaním od jedného eura.

JSA možno zaradiť medzi akciovú spoločnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným, vysvetlil Bubla. Vlastnícka štruktúra bude rovnako transparentná ako v prípade spol. s r. o., nebude verejnosti neprístupná tak ako štruktúry akciových spoločností. Spoločnosť musí viesť register akcionárov. Údaje zapísané v registri akcionárov budú s výnimkou rodného čísla a dátumu narodenia akcionára verejne dostupné.

JSA môže založiť jedna alebo viacero fyzických alebo právnických osôb. Z hľadiska organizačnej štruktúry je tvorená rovnakými orgánmi ako klasická akciová spoločnosť. Bude tu teda valné zhromaždenie či predstavenstvo. Dozorná rada tu však bude len fakultatívna, ozrejmil hovorca MS. Špecifickým inštitútom pre JSA sú akcie pre zamestnancov a iné fyzické osoby vykonávajúce činnosť pre spoločnosť. Za porušenie svojich záväzkov bude JSA zodpovedať celým svojím majetkom, akcionár za záväzky spoločnosti ručiť nebude.