Bratislava 2. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)

Distribúcia osobných ochranných prostriedkov sa obmedzí. Vládny kabinet totiž vo štvrtok s pripomienkami schválil návrh zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením COVID-19 v oblasti zdravotníctva. Návrh predložil minister zdravotníctva Marek Krajčí

Ilustračné foto

„Zakazuje sa počas krízovej situácie predávať alebo prevádzať osobný ochranný prostriedok, ktorý je filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2, FFP3,“ uvádza sa v návrhu zákona. Výnimkami v tomto zákaze sú napríklad poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci či orgány štátnej správy alebo územnej samosprávy. Ak niekto takýto ochranný prostriedok predá, môže dostať pokutu od Slovenskej obchodnej inšpekcie v sume od tisíc do 10-tisíc eur.

Aj pri obmedzení materiálnych a personálnych zdrojov má byť v čo najvyššej miere zabezpečená zdravotná starostlivosť. Zákonom sa totiž rozširuje definícia správneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Zákon má odstrániť prekážky, ktoré by bránili poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sústrediť sa predovšetkým na pacientov s ochorením COVID-19.

Tento zákon okrem iného umožňuje právnickým osobám v pôsobnosti rezortu zdravotníctva, aby ich kolektívne orgány mohli prijímať svoje rozhodnutia aj per rollam. Tým sa má v rámci protiepidemiologických opatrení minimalizovať nutnosť zhromažďovania sa väčšieho počtu osôb na jednom mieste. V oblasti správneho trestania v pôsobnosti ministerstva sa umožní účastníkom správnych konaní, ktorých konanie v čase krízovej situácie by bolo správnym deliktom alebo priestupkom, aby sa mohli zbaviť zodpovednosti. Musia však preukázať, že v dôsledku uplatňovania právnych predpisov, rozhodnutí správnych orgánov a prijatých opatrení v súvislosti s pandémiou nemohli splniť svoje povinnosti.

V čase krízovej situácie bude možné vydávať niektoré výnimočné opatrenia v oblasti ochrany verejného zdravia a liekovej politiky. Nebude sa vykonávať aktualizačná odborná príprava osôb, ktoré sú držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Zamestnávatelia nemusia plniť niektoré povinnosti súvisiace s ochranou zdravia pri práci. Vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci bude zároveň obmedzené. Nebude sa tiež posudzovať zdravotný stav fyzických osôb na účely uznania alebo neuznania choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania.

Parlament by sa mal zákonom zaoberať v skrátenom legislatívnom konaní.

Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj