Bratislava 18. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)
 
Detské jasle po novom nebudú musieť plniť podmienku debarierizácie, ako im doteraz nariaďovala platná legislatíva. Parlament schválil novelu zákona o sociálnych službách, ktorú pripravili koaličné poslankyne Alena Bašistová (nezaradená), Magdaléna Kuciaňová (SNS) a Jana Vaľová (Smer-SD) v novele zákona o sociálnych službách.

Ilustračné foto

Novelou sa zmenia ustanovenia, ktoré upravujú činnosť jaslí, ako aj ustanovenia o podmienkach poskytovania finančnej podpory na spolufinancovanie vybraných druhov sociálnych služieb zo štátneho rozpočtu. Prijatím novely zákona sa upustí od povinnosti debarierizácie priestorov podľa vykonávacej vyhlášky k stavebnému zákonu u doterajších prevádzkovateľov bývalých “detských jaslí”. Poslanci schválili pozmeňujúci návrh zo spoločnej správy výborov, podľa ktorého sa výnimka bezbariérovosti bude vzťahovať na doterajších prevádzkovateľov, ktorí pôsobia len v tých istých objektoch.
“Pokiaľ zmení prevádzkovateľ miesto poskytovania sociálnej služby, podmienku bezbariérovosti už bude musieť splniť. Predmetné prechodné ustanovenie sa teda vzťahuje na doterajších prevádzkovateľoch len v objektoch doposiaľ prevádzkovaných a nie na nimi prevádzkované nové objekty zariadenia po 28. februári 2017,” uvádza sa v pozmeňujúcom návrhu.
Upraví sa aj plnenie kvalifikačných predpokladov u opatrovateľov detí v jasliach.
Kvalifikačné predpoklady by mal po novom spĺňať aj opatrovateľ detí, ktorý spĺňa požiadavku dosiahnutého stupňa vzdelania s iným odborným zameraním než je oblasť starostlivosti o dieťa, ale v čase uzatvárania pracovnoprávneho vzťahu s poskytovateľom tejto sociálnej služby nemá absolvovaný požadovaný akreditovaný kurz opatrovania detí. “Úprava plnenia kvalifikačných predpokladov umožňuje flexibilnejšie reagovať na fluktuáciu zamestnancov, až následne zabezpečiť doplnenie jeho kvalifikačných predpokladov, čím sa podporí zamestnateľnosť a zamestnávanie pracovníkov,” očakávajú poslankyne.
Zruší sa aj povinnosť jaslí vrátiť rodičovi zaplatenú úhradu za poskytovanú sociálnu službu za čas neprítomnosti dieťaťa v zariadení. Výnimkou má byť len úhrada za stravovanie v týchto zariadeniach. “Upustenie od povinnosti vracať sumu úhrady za neprítomnosť dieťaťa prispeje k stabilizácii finančného zázemia poskytovateľa služby, nakoľko náklady, ktoré mu vznikajú s prevádzkou zariadenia, bude môcť priebežne financovať,” vysvetlili predkladateľky.
Novelou sa upravia aj podmienky spolufinancovania vybraných druhov sociálnych služieb. Zavedie sa inštitút oprávnenosti ministerstva práce rozhodnúť o odpustení zmeškania termínu podania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na spolufinancovanie sociálnej služby. “Potreba zavedenia tohto mimoriadneho inštitútu vychádza z potreby ochrany prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach pred dôsledkami nedofinancovania im poskytovanej sociálnej služby,” priblížili predkladateľky.
Zákonom sa tiež zadefinuje najnižší stupeň odkázanosti na mieste v domove sociálnych služieb na účely určenia výšky finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou, ak je toto miesto neobsadené.
 
Príspevok Detské jasle nebudú musieť plniť podmienku debarierizácie zobrazený najskôr Hlavné správy.