Cyrilo-metodskú tradíciu by mohlo oživiť vybudovanie pútnickej cesty

Nitra 18. mája 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
 
V Nitre sa 15. mája 2018 uskutočnilo prvé zasadnutie Regionálnej pracovnej skupiny Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorej úlohou je vybudovanie a oživenie trasy Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. Ide o jednu z úloh v rámci projektu pod názvom „Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí“.

Jeho súčasťou je i spolupráca s partnermi zo Slovenska a Českej republiky na vybudovaní pútnickej cesty na celom území, na ktorom sa v dávnej minulosti rozprestierala Veľkomoravská ríša a kde uskutočnili svoju misiu slovanskí vierozvestcovia sv. Cyril a Metod.
Pracovná skupina je tvorená zástupcami subjektov z oblasti miest a obcí, Katolíckej cirkvi, cestovného ruchu, múzeí, kultúrnych, umeleckých, vzdelávacích a vedecko-výskumných inštitúcií, organizácií a občianskych združení, ktoré majú vzťah a venujú sa téme zachovávania a sprítomňovania cyrilo-metodského kultúrneho a duchovného dedičstva. V prítomnosti zástupcov projektového tímu Nitrianskeho samosprávneho kraja a viceprimátora mesta Nitra a poslanca Zastupiteľstva NSK Jána Vanča sa členovia pracovnej skupiny oboznámili s obsahom projektu, úlohami, etapami a cieľmi.
V diskusii si vymenili názory a skúsenosti z doterajšej praxe a aktivít súvisiacich s témou projektu a stanovili si konkrétne kroky a úlohy v záujme naplnenia hlavného cieľa, ktorým je vybudovanie inštitucionálnej siete Cyrilo-metodskej cesty, jej certifikácia v Rade Európy a v konečnom dôsledku aj vzbudenie hrdosti a živého povedomia obyvateľov Nitry a Nitrianskeho regiónu na cyrilo-metodskú tradíciu.
Územie NSK je neoddeliteľnou súčasťou trasy Cyrilo-metodskej cesty z Velehradu do Solúna a Ríma. V rámci nej sú plánované dve vetvy. Jedna z veľkomoravských hradísk v Pobedime a v Ducovom cez Nitriansku Blatnicu s Rotundou sv. Juraja, cez Bojnú ako hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva a Veľkej Moravy až po Nitru ako mocenské centrum Nitrianskeho kniežatstva. Druhá vetva vedie z Mikulčíc cez Šaštín a hradisko v Majcichove až po Močenok ako rodisko sv. Gorazda opäť až do Nitry. V ďalšom období by mohla a mala byť trasa rozšírená z Nitry smerom ku Štúrovu a Komárnu, až do Maďarska do Blatnohradu.
Partnermi projektu sú Združenie Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, Juhomoravský kraj, Zlínsky kraj, Trnavský samosprávny kraj, Místní akční skupina (ďalej len „MAS“) Buchlov, Nitriansky samosprávny kraj, Slovenský dom Centrope a Mendelova univerzita Brno.
V Nite medzi hlavných podporovateľov budovania cesty patria Mesto Nitra, Nitrianske biskupstvo, Archeologický ústav SAV a Univerzita Konštantína filozofa.
Projekt sleduje oživenie Cyrilo-metodskej cesty (ďalej len „CMC“) a zabezpečenie jej trvalej udržateľnosti pre budúcnosť formou realizácie konkrétnych aktivít, ktoré prispejú nielen k zatraktívneniu cesty či poskytnutiu zážitkov pre turistov alebo pútnikov, ale umožnia aj osvetu a zážitkové vzdelávanie pre študujúcu mládež i dospelých v záujme prehĺbenia a zachovania národnej pamäti na Cyrilo-metodské duchovné a kultúrne dedičstvo či tradíciu a ich význam pre Slovensko a Európu.
TK KBS informoval Tibor Ujlacký
 
Príspevok Cyrilo-metodskú tradíciu by mohlo oživiť vybudovanie pútnickej cesty zobrazený najskôr Hlavné správy.

ZDROJ >>

Kam sa chystáte?

Booking.com

Komentujte :)