Trnava 27. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)

Nezávislý kandidát na predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jaroslav Cehlárik (34) je presvedčený, že kraj potrebuje zmenu spôsobu riadenia, ktorá bude nastavená na potreby občanov v záujme zvyšovania kvality ich života. Zároveň chce životné prostredie nielen ochraňovať, ale ho aj rozvíjať a zveľaďovať. Nedávne kauzy TTSK súvisia podľa neho s politickými rozhodnutiami, ktoré boli preferované pred odbornosťou. Do volieb vstupuje ako vôbec prvý nepočujúci kandidát. Pôsobí ako riaditeľ Trnavskej asociácie sluchovo postihnutých, je absolventom Trnavskej univerzity.
Na snímke kandidát na predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jaroslav Cehlárik

Čo vás viedlo ku kandidatúre na predsedu Trnavského samosprávneho kraja, čím môžete byť pre TTSK na tomto poste prínosom?
Svoj prínos vidím v mojej odbornosti v oblasti manažmentu ľudí aj prevádzkových procesov. Mojou snahou je uskutočňovať systematické zmeny zamerané na zvyšovanie kvality života ľudí a ochrany a rozvoja životného prostredia v Trnavskom kraji. V tomto kraji som “domáci” a poznám prostredie Úradu TTSK a taktiež si dovolím povedať, že poznám kraj s jeho silnými stránkami aj nedostatkami. Tento prehľad som získal vďaka mojej práci v Trnavskej asociácii sluchovo postihnutých. Úlohou asociácie, v ktorej pôsobím, je zabezpečovať tlmočnícku službu pre nepočujúcich klientov v rámci kraja, zároveň však aj obhajovať práva a záujmy nepočujúcich. Spolupracujeme s rôznymi inštitúciami a zoskupeniami ľudí pôsobiacimi v regióne.
Som presvedčený, že TTSK potrebuje zmenu spôsobu riadenia, ktorá bude nastavená na potreby občanov. Mojím prínosom je aj nezávislosť v zmysle príslušnosti k politickej strane a tiež v zmysle angažovanosti v politickej strane v minulosti. V prípade zvolenia za trnavského župana by som dbal na to, aby pracovné pozície v rámci TTSK boli obsadzované podľa odbornosti a skúseností v procese riadneho výberového konania a nie v súlade s politickými záujmami. Dbal by som na aktuálnosť pracovných pozícií, možno sú niektoré pozície zlučiteľné, alebo už nie sú potrebné, a zasa naopak, v inej oblasti je možno pracovných síl nedostatok. Kladiem dôraz na monitorovanie a nastavenie pracovných pozícií v súlade s aktuálnymi potrebami kraja.
Aké sú vaše priority v oblasti školstva, dopravy, zdravotníctva, cezhraničných projektov a využitia eurofondov?
Každá spomenutá oblasť má v rámci TTSK svoje slabšie stránky. Je potrebné ich spoznať a uchopiť. Sú ešte aj ďalšie oblasti, napríklad sociálna, kultúrna. Moje priority v daných oblastiach sú bližšie rozpracované na mojej webovej stránke jaroslavcehlarik.sk.
Je veľmi dôležité, aby sme vedeli dobre nastaviť priority v každej z týchto oblastí. Chcel by som preto veľa diskutovať so zamestnancami, externými odborníkmi, ktorí v týchto oblastiach pôsobia a spolu s nimi nastaviť konkrétny plán. Dané problémy v oblastiach by som chcel riešiť odbornými zásahmi bez politického pozadia v zmysle zvýhodňovania istých skupín, či zabezpečovania tajných benefitov. Čo sa týka príjmov TTSK, vidím priestor v čerpaní eurofondov prostredníctvom zadefinovaných operačných programov, ale taktiež aj z ďalších zdrojov, či už zo štátneho rozpočtu alebo iných mechanizmov. Dotačné mechanizmy môžu nášmu kraju pomôcť znižovať, alebo eliminovať úvery. Aj pre túto oblasť je potrebné mať odborníkov. Následne sa môže náš kraj rozvíjať.
V čom je TTSK silný alebo výnimočný, aké sú podľa vás jeho slabé miesta?
Náš kraj je silný kraj. Má výbornú polohu, disponuje pomerne veľkým množstvom ponúk v oblasti práce a má rozvinutú infraštruktúru. V kraji máme taktiež krásnu prírodu a historické pamiatky. Myslím, že nemáme dobrý systém v oblasti cestovného ruchu. Ďalej je potrebné podporiť školstvo a všeobecne vzdelávanie, tiež je potrebné zveľadiť možnosti kvalitného využitia voľného času pre deti a mládež, potrebné je podporiť športové aktivity (zlepšiť finančné možnosti športových oddielov a klubov, podporiť rozvoj športu v obciach pre deti a mládež; problém je často aj v tom, že rodičia nemôžu deťom zaplatiť kvalitné tréningy – toto by bolo potrebné analyzovať a viac sprístupniť športové aktivity pre širšiu verejnosť…).
Ďalej je veľmi potrebné sa zaoberať kvalitou a dostupnosťou sociálnych služieb najmä pre seniorov – je veľmi potrebná doprava do zdravotných zariadení, podpora opatrovania a s tým súvisiacich úkonov ako nakupovanie, vybavovanie úradných a iných záležitostí. Avšak súčasná doba vyžaduje, aby sa k týmto činnostiam pridávali aj také, ktoré vedú k zoznamovaniu s technológiou a s modernými službami – napríklad moderné bankové služby ako internetbanking, povolené prečerpanie, kreditné karty a mnohé ďalšie. Znalosť týchto služieb môže seniorom zvýšiť pohodlie, no najmä ich ochráni pred finančnými problémami. Veľké rezervy vidím v našom zdravotníctve, často musíme za lekármi veľa cestovať a následne veľa čakať, prístroje sú zastarané. Je nevyhnutne potrebné podporiť lekárov, sestričky a všetkých poskytovateľov zdravotných zariadení, aby sa tým následne zvýšila aj kvalita a dostupnosť zdravotných služieb. V neposlednom rade je potrebné podporiť prepravcov, aby sme znižovali čakacie doby a náročnosť prestupovania.
Na čo z práce doterajšieho vedenia by ste nadviazali?
Nateraz je predčasné o tom hovoriť. Zameral by som sa na systém riadenia v zmysle môjho motta: Transparentné, odborné a prehľadné riadenie s pomocou technológií, ktoré pomáhajú šetriť čas a peniaze. Taktiež by som chcel znížiť administratívne zaťaženie a byrokraciu v duchu hesla Raz a dosť. Určite by som sa chcel stretnúť so zamestnancami a rozprávať sa s nimi, ako oni hodnotia efektivitu procesov.
Vyskytli sa kauzy Čistý deň v Galante, piešťanské letisko, neodvolanie riaditeľa poľnohospodárskej školy v Trnave, ako by ste ich v danej situácii riešili vy?
Vzniknuté kauzy súvisia s politickými rozhodnutiami, ktoré boli preferované pred odbornosťou. Ja kladiem dôraz na odbornosť, skúsenosti, etiku, efektívne riadenie. Vážne zlyhania prichádzajú najmä vtedy, keď vedúci pracovníci nedisponujú potrebnými zručnosťami a skúsenosťami. V takýchto prípadoch by som bol nekompromisný a uskutočňoval by som výmeny pracovníkov, pozastavenie financovania a podobne.
Kandidujete aj na post poslanca. Je to poistka, keby predsedníctvo nevyšlo?
V prípade nezvolenia za župana by som chcel byť aktívnym poslancom a taktiež by som presadzoval, aby rozhodnutia boli založené na odbornom prístupe a nie na politických záujmoch, z ktorých by profitovala úzka skupina ľudí. Uvedomujem si, že keď budeme sedieť so založenými rukami, neurobíme krok vpred. Keď sa zapojíme do verejného diania, istou časťou aj my začneme rozhodovať o tom, kam napríklad pôjdu finančné zdroje. Často sa sťažujeme, že platíme vysoké daňové poplatky. Ja vnímam moju kandidatúru aj na poslanca z tej strany, že môžem aj ja vyjadriť svoj názor a prispieť k tomu, aby sa napríklad lepšie finančne hospodárilo.
Akú kompetenciu by ste vyšším územným celkom pridali a prečo?
Transparentné, odborné a systematické riadenie. Čo sa týka konkrétnej kompetencie, je to asi na dlhšiu diskusiu, pretože ja vnímam problém v systéme, v spôsobe prepojenia a spolupráce verejnej správy, školstva, zdravotníctva… Vnímam problém aj v nefunkčnosti informatizácie. Napríklad od neverejného poskytovateľa sociálnej služby sa často žiada potvrdenie o tom, že nemá nedoplatok na dani, pričom informatizáciou by sa tieto administratívne úkony uľahčili. Taktiež sa mi zdá neprehľadné delenie kompetencií v zdravotníctve medzi kraje a príslušné ministerstvo. Istý čas už u nás pretrváva situácia, že z obcí odchádzajú lekári, zároveň mladí lekári idú do zahraničia. Je potrebné reagovať na tieto zmeny. Ďalej je potrebné zamerať sa aj na spoluprácu s ministerstvami jednotlivých rezortov. Je dôležité, aby sme na Slovensku vytvorili prostredie, v ktorom sa bude minimalizovať byrokracia, chaotické a neprehľadné kompetencie, korupcia, klientelizmus, obsadzovanie straníckych ľudí bez odbornosti a mnohé ďalšie.