Ako sa vyhnúť rozkazu ísť zabíjať ľudí vo vojne, v prípade vydávania povolávacích rozkazov?

Iba v mesiaci január môžu občania odoslať tlačivo "Vyhlásenie o odoprení výkonu mimoriadnej služby." Vyhlásenie stiahnete TU >> Vyhlásenie (overené u notára alebo na matrike) môžete poštou doporučene zaslať na príslušný okresný úrad vo vašom kraji. Vyhlásenia je potrebné zasielať v januári na tieto príslušné úrady, Odbor krízového riadenia: Doklad o odoslaní vyhlásenia si starostlivo odložte. Zákonným dôvodom odopretia výkonu mimoriadnej služby je aj skutočnosť, že nedokážete násilne ...