Slovensko 29. júna 2017 (HSP/Foto: TASR – František Iván)

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) konštatoval, že zmluva medzi mestom Košice a spoločnosťou EEI, je od začiatku neplatná.
Ostrý protest občianskej iniciatívy Nezaplatím EEI ani cent – občianska neposlušnosť pred Magistrátom mesta Košice

Občiansky aktivista Henrich Burdiga dnes počas tlačovej konferencie uviedol, že primátor Richard Raši prostredníctvom svojho hovorcu Jozefa Marka klamal, pretože ten uviedol, že protokol NKÚ neobsahuje záležitosti týkajúce sa EEI. “Raši a vedenie mesta od decembra 2016 vedelo o zisteniach NKÚ, a napriek týmto závažným zisteniam, vystavili mesto Košice obrovskemu riziku finančných sankcií,” ozrejmil Burdiga.

Z prepisu nálezu, ktorý nám bol do redakcie zaslaný vyplýva, že „mesto Košice a obchodná spoločnosť EEI s. r. o. uzatvorili 30. 07. 2012 nájomnú zmluvu EEI, ktorá nadobudla účinnosť 01. 08. 2012.Uzatvoreniu uvedenej nájomnej zmluvy predchádzala obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv „Prenájom verejných platených parkovísk na území mesta Košice a parkovacieho domu pri Steel aréne v Košiciach za účelom výkonu parkovacích služieb“, ktorú mesto Košice vyhlásilo v zmysle § 281 Obchodného zákonníka. Predmetom zmluvy bol prenájom parkovacích miest v centrálnej zóne mesta, mimo centrálnej zóny a v rampových parkoviskách v počte spolu 3 314 za ročné nájomné vo výške 324 000,00 eur.“
Vzhľadom  na uvedené, ale NKÚ konštatoval, že v čase uzatvorenia nájomnej zmluvy EEI, resp. v čase keď nadobudla účinnosť, mesto Košice nebolo oprávnené predmetnú nájomnú zmluvu s obchodnou spoločnosťou EEI s. r. o. uzatvoriť, z dôvodu rozporu so zákonom o pozemných komunikáciách, podľa ktorého obec nebola oprávnená poveriť prevádzkou parkovacích miest nachádzajúcich sa na miestnych komunikáciách mesta inú právnickú osobu.“
Zákon, ktorý by umožnil mestu poveriť prevádzkou parkovacích miest inú právnickú osobu, nadobudol účinnosť až 30. novembra 2013.
Na základe vyššie uvedeného NKÚ tiež uviedol, že uzatvorenie nájomnej zmluvy nebolo v súlade so zákonom o majetku obci a zákonom o pozemných komunikáciách. Konštatoval tiež, že podľa Občianskeho zákonníka „neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom“. O absolútnej neplatnosti ale rozhoduje súd.
To, že prevádzkovanie parkovacích miest spoločnosťou EEI, vyvoláva neustále búrlivé emócie, preukazuje aj video, ktoré zobrazuje hovorcu mesta Košice, ako takmer napadol mestského poslanca Jaroslava Polačeka.