Rožňava 18. mája 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
 
V dňoch 15. až 17. mája 2018 zorganizovala Konferencia biskupov Slovenska (KBS) v spolupráci s Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom v Levoči a Diecéznym katechetickým úradom Rožňavskej diecézy a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v Biskupskom úrade v Rožňave 17. ročník celoštátnej súťaže Biblickej olympiády (BO).

Biblická olympiáda spoznala svojich víťazov

Prostredníctvom písomnej prihlášky sa do súťaže mohla prihlásiť každá škola (verejná, cirkevná, súkromná) na území Slovenskej republiky, v ktorej žiaci navštevujú rímskokatolícke alebo gréckokatolícke náboženstvo alebo náboženskú výchovu za príslušnú diecézu, do ktorej škola patrí. Obsah súťaže bol zameraný na vedomosti, zručnosti, skúsenosti a návyky, vychádzajúce zo štúdia Svätého písma.

Cieľom súťaže bola výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Tento rok žiaci súťažili z kníh Starého zákona: Genezis 12 – 50 a Nového zákona: Evanjelium podľa Marka. Uvedené knihy spájala spoločná téma – Poslušnosť Božiemu hlasu.
Desať družstiev z celého Slovenska súťažilo medzi sebou v prvej kategórii a v druhej kategórii. Prvenstvo v prvej kategórii si odnieslo trojčlenné družstvo žiakov ZŠ sv. Dominika Savia zo Zvolena (druhá snímka). Medzi stredoškolákmi zvíťazili študenti z Gymnázia Matky Alexie z Bratislavy (prvá snímka).
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. v Levoči organizovalo paralelne s BO aj celoštátnu súťaž pod názvom „Biblia očami detí a mládeže“. Súťaž bola zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách duše dieťaťa a mladého človeka. Podrobnosti možno nájsť na www.kpkc.sk
TK KBS informoval Stanislav Šveda
 
Príspevok Biblická olympiáda spoznala svojich víťazov aj na celoslovenskej úrovni zobrazený najskôr Hlavné správy.