August a september sú posiate sviatkami. Na Jankovom vŕšku sa 29. augusta stretli stovky národovcov. Bol aj Vladimír Mečiar.
Čo sa udialo, to sa uchováva v pamäti národa. Udalosti, tradície, činy a skutky, to je identita. Tá skutočná sa musí opierať o skutočné cnosti, pokrivené cnosti vedú k necnostiam. Prítomní prijali s potleskom informáciu, že Matica vyhlásila rok 2018 za rok slovenskej štátnosti. A že chceme klásť k sebe dátumy, ktoré prispeli k dnešku, k štátu, ktorý sa volá Slovenská republika a je členom Európskej únie, i ďalších zoskupení. U nás je kolíska i opora slovanstva. Naše symboly sú zrastené s charakterom našej vlasti – tri kopce, s časmi nášho prvého zapájania sa do civilizačných procesov – dvojramenný kríž, a s prvým aktívnym vystúpením štúrovcov súvisí naša hymna.
Našu prítomnosť predurčili dátumy 19. september 1848, 4. august 1863, 30. október 1918, 4. jún 1920, 6. október 1938, 14. marec 1939, 29. august 1944, 1. január 1969, 17. november 1989, 1. september 1992, 1. január 1993. Každý z týchto dátumov bol, „stal sa“, a dialekticky zväčša prejavením našej vlastnej vôle prispel k dnešku. Mal by mať také miesto v našej histórii i budúcnosti, aké mu prináleží. Sú však aj dátumy a miesta, ktoré tiež boli a náš vývoj ovplyvnili negatívne. Napríklad: Mníchov 1938, Salzburg 1940. Pripomínajme, čo treba, slávme, čo si oslavu zasluhuje, vzdajme hold osobnostiam našich dejín, ale i obetiam, ktoré boli na ceste k dnešku, ale neoslavujme vojny a boje. Dejiny sú na to, aby nás poučili, aby sme sa jedným veciam vyhli a v iných pokračovali.
Musíme byť preto statoční a odvážne formulovať naše postoje aj voči najmocnejším. Sme povinní s ohľadom na našich potomkov vyvolávať diskusie, a o základných otázkach našej budúcnosti sa vyjadriť v referende. Neplaťme neúmerne vysokú cenu za prísľub blahobytu!
Posledné kauzy v športe, bránenie našim najlepším športovcom reprezentovať a dvíhať naše symboly nad hlavu, svedčia, že islamizujúca sa Európa sa nás bojí, že naše symboly vyvolávajú u globálnych prediktorov strach. Oni vedia, čo nám odkázal Štúr: keď sa Európa definitívne odvráti od svojich koreňov, my Slovania na čele s Ruskom sme povinní ju zachrániť.

1. septembra 2017.

Marián Tkáč, predseda MS